Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Oranı

Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Oranı

Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Oranı

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

% 50 oranı, 30.6.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı haller için %125’e kadar yükseltilmiş, bazı haller için ise %0’a kadar indirilmiştir.

 

04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 9 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 

Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç

 

TCMB tarafından 2020 Yılı için en son “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı %19,62 olarak açıklanmıştır.

 

Buna göre, nakit sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi uygulamasında 2020 hesap dönemine ilişkin olarak %19,62 oranı dikkate alınacak olup, hesaplanan indirim tutarı, 2020/IV. Geçici Vergi Dönem Beyannamesinde ve 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kurum kazancından indirilecektir.

 

İlgili orana ayrıca aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

  

Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)-EVDS (tcmb.gov.tr)