EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI

EV HİZMETLERİNİN SİGORTALILIĞI

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

01.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ek 9 uncu maddesi ile ev hizmetlerine çalışanların sigortaya bildirimleri basitleştirilmiştir.

Genel Hükümler

 • 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi uygulamasında; ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması "ev hizmeti", aralarında aile bağı olup olmadığına bakılmaksızın bireylerin içinde yaşadığı yapı ile bu yapının garaj, depo ve bahçe gibi bölüm ve eklentileri de "ev" olarak dikkate alınacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işi nedeniyle ev hizmeti kapsamında sigortalı sayılanların bu işi kendi evinde ya da hastanede yapmaları halinde sigortalıların çalıştığı yerler evin bölüm ve eklentisi olarak değerlendirilecektir. Ev içinde yaşayanları evden alarak alışverişe, gezmeye götüren, boş zamanını evin bölüm ve eklentilerinde geçiren şoförlük hizmeti ev hizmeti sayılacaktır.
 • Ev hizmetlilerini ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştıran gerçek kişiler, çalıştırdıkları ayın son gününe kadar adreslerinin bağlı olduğu sosyal sigortalar müdürlüğüne bildirimde bulunacaklardır. Ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar bildirim yapacaklardır.
 • Başvuru formunda işverenin imzasının yanında çalıştırılan sigortalının da imzası bulunacaktır.
 • İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi ev hizmetlilerinin sigortalılığında alınmamaktadır. E-bildirge şifresi de üretilmemektedir. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre sonraki prim tahakkukları kurumca gerçekleştirilecektir.
 • Süresinde yapılmayan sigortalılık bildirimi için işverene her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. (Madde 102/a-1)
 • Ev hizmetlerinde işveren yanında ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılan sigortalılar hakkında kanunun 4a kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır.
 • Prime esas kazanç beyanı prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre belirlenecektir.
 • İşveren çalışmalara ait primlerini banka ya da kredi veya banka kartı aracılığıyla ödeyebileceklerdir. Kredi kartı ödemeleri www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden yapılmaktadır.
 • Ev hizmetlisi olarak yabancı uyruklu sigortalılar da çalıştırılabilecektir. Yabancıların çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge" ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.
 • Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu sigortalılar kısmi süreli çalıştırılamayacak, bunları çalıştıranlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak olup ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.
 • Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılanların gün sayısının "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge"de beyan edilen gün sayısından daha az olması halinde bu durum işverenler tarafından Bildirgenin "F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri" kısmının "Eksik gün nedeni" bölümünün doldurularak Kuruma verilmesi suretiyle yapılacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar için "01-İstirahat", "04-Gözaltına alınma", "05-Tutukluluk", "10-Genel hayatı etkileyen olay", "11-Doğal afet", "12- Birden fazla", "14-Diğer", "15- Devamsızlık", "18- Kısa çalışma ödeneği" eksik gün nedenleri kullanılacaktır.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlerce beyan edilen kazancın değişmesi halinde ise beyan değişikliğinin aynı ay içinde "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge"nin "F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri" kısmının "SPEK" bölümünün doldurularak Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Eksik gün nedeni ve beyan değişikliğinin, değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.

 • Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılış bildirimi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge"nin "F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri" kısmının "İşten Ayrılış Tarihi" ve "İşten Ayrılış Nedeni" bölümünün doldurulması suretiyle yapılmakta olup işten ayrılış nedeni olarak "8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle", "9- Malulen emeklilik nedeniyle", "10- Ölüm", "11- İş kazası sonucu ölüm", "12- Askerlik", "13- Kadın işçinin evlenmesi", "14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması", "18- İşin sona ermesi", "22- Diğer nedenler", "36- Doğum nedeniyle işten ayrılma" nedenlerinden biri bildirim yapılacaktır.
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalılığı

 • Çalışma gün sayısı 10 günden az çalışanlar için “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile bildirim yapılacaktır.
 • 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun başvuru formunda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılmasına gerek yoktur.
 • 10 günden az süreli çalıştırılanların sigortalılık bildirimi internet aracılığı ile e-devlet üzerinden yapılabilecektir.
 • 10 günden az çalışanlar için çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyeceklerdir.
 • 2016 dönemi için ay içinde bu kapsamda 1 gün sigortalı çalıştıranların ödeyeceği prim hesabı şu şekilde olacaktır.

Günlük Asgari Brüt Ücret: (1.647,00/30)=54,90 TL.

1 Günlük Prim ; 54,90 TL %2=1,10 TL’dir.

9 Günlük Prim İçin ise 1,10x9=9,90 TL prim ödemesi yapılacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılığı

 • Çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar için “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile bildirim yapılacaktır.
 • Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştırılmasında sigortalılığın başladığı ayda çalışma gün sayısı 10 günden az olabilecektir.
 • Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge" düzenlenecektir.
 • 10 günden az çalıştırma sebebiyle çalıştıran tarafından sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenen sigortalının aynı ay içerisinde 10 gün veya daha fazla süre ile çalıştırılacağının beyan edilmesi halinde sigortalının işe giriş tarihi çalışmanın geçtiği aydaki en eski tarih olarak esas alınacaktır.
 • Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar için işverenler % 3 oranında işsizlik sigortası primi ve % 34,5 oranında uzun ve kısa vade sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile birlikte toplam % 37,5 oranında prim ödeyeceklerdir.
 • Emekli olup çalışan ev hizmetlileri için işveren % 32 oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyecektir.
 • 10 günden daha fazla süreyle ev hizmetlisi çalıştıran işverenler teşviklerden yararlanıp indirimli prim ödemesi yapabilirler. 

Ahmet Civelek

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

 

 

 

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com