NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA TEŞVİK UYGULAMASI

NAKİT SERMAYE ARTIŞINDA TEŞVİK UYGULAMASI

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına getirilen teşvik ile ilgili açıklamalarımız maddeler halinde aşağıdaki şekildedir.

 • Bu düzenleme ile şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımını özendirilmesi amaçlanmıştır.
 • Getirilen teşvik ile sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmıştır.
 • İndirim Hesabı: İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran) şeklinde olacaktır. Yapılan hesaplama sırasında, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle, hesap döneminin sonuna kadar kalan ay süresi dikkate alınacak, kıst hesaplama yapılacaktır.
 • Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kapsam dışında bırakılmaktadır.
 • İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı sadece nakdi sermaye ile sınırlı tutulmuştur. Taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
 • Sermaye artırımında dikkate alınacak tarih, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihidir.
 • Sermaye artışlarında indirimden faydalanacak tarihin başlangıcı 1 Temmuz 2015’dir.
 • Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Özkaynaklar içerisinde yer alan sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları kalemlerinin sermayeye eklenmesi indirimin kapsamına girmemektedir.
 • Ortaklara ödeme yapmaksızın, ortakların alacaklarına mahsuben yapılan sermaye artışları faiz indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 •  “131.Ortalardan alacaklar” hesabında şirkete borcu olan ortak tarafından yerine getirilecek sermaye artırımı taahhüdünün, ilgili borç ödenmedikçe, indirimde dikkate alınamayacaktır.
 • Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 • Nakit sermaye artıran ve indirimden faydalanan bir şirketin devir ve bölünme işlemine konu olması durumunda indirim uygulanmayacaktır.
 • İndirim oranının %100’ü aşabilecektir. Teşvik belgeli yatırım yapan halka açık bir şirketin hem ilave 50 puan hem de ilave 25 puandan (%125) faydalanabilecektir.
 • Geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkündür.
 • Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 • Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde, ilgili yılda hesaplanan indirim tutarlarının, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın, müteakip hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
 • İndirim uygulamasından nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılabilecektir.
 • Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 • Teşvik indirimleri her hesap dönemi sonunda Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde yapılacaktır. Muhasebe kaydı olarak, herhangi bir faiz gider kaydı yapılmayacak olup, indirim tutarları Nazım Hesaplarında takip edilebilecektir.
 • İndirim tutarı için bir üst sınır söz konusu değildir.

 

Ahmet CİVELEK

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK S.M.M.M. LİMİTED ŞİRKETİ

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com