TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ
TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ

 

  • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
  • Kazancı basit usulde tespit edilenler,
  • Defter tutmak zorunda olan çiftçiler,
  • Serbest meslek erbabı ile
  • Vergiden muaf esnafın

 kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 7.000 TL’yi aşan tahsilat ödemeleri tevsik  (belgelendirme) kapsamına girmektedir.. 

01.01.2016 Tarihinden önceki tevsik sınırı 8.000 TL. olup, 459 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 7.000 TL.'ye indirilmiştir.

Tevsik (belgelendirme) zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilâtlar ise; 

  • Sermaye piyasası aracı kurumlarında,
  • Yetkili döviz müesseselerinde,
  • Noterlerde,
  • Tapu idarelerinde, 
  • Genel ve Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bunların teşkil  ettikleri birlikler, Kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihalelerde yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin ödeme ve tahsilatlar,

şeklinde sıralanmıştır.

Günde içinde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TLlik sınırı aşması durumunda, yapılan işlemlerin her biri, işlem bazında 7.000 TLnın altında kalsa bile, tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.

Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamındaki 7.000 TLlık sınırı aşması halinde, söz konusu bedelin farklı tarihlerde kısım kısım 7.000 TL.'nin altında ödenmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Bu tip durumlarda yapılan işlem bedeli dikkate alınacak, bu işlem bedeline ait her bir tahsilat ve ödeme, 7.000 TL.'nin altında kalsa bile aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.

Banka havalesi, çek, kredi kartı ve bankalar aracılığıyla tahsil edilen senetler için düzenlenen "dekont" veya "hesap bildirim cetveli" kanıtlayıcı belge sayılacaktır.

Mükelleflerin belgelendirme zorunluluğuna uymamaları halinde, her bir işlem için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesine göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.  Ticari işlemlerde ceza her iki mükellef için de kesilecektir.

Konu ile ilgili olarak 320, 323, 324, 332 ve 459 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK SMMM LTD. ŞTİ.

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com