YURTDIŞI İŞLEMLERDE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI İŞLEMLERDE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI İŞLEMLERDE BELGE DÜZENİ

Mal ve Hizmet hareketlerinin takibinin ön koşulu belge düzenidir. Vergi Usul Kanunu’na göre vergi matrahının hesaplanması için gerekli tüm işlemlerin tevsik edilmesi (belgelendirilmesi) zorunludur. Bu nedenle muhasebe kayıtlarının geçerliliğinin kanıtlanabilmesi, mali tabloların objektif olabilmesi için kayıtların belgelere dayandırılması gerekmektedir. Muhasebe’nin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak, belgesiz muhasebe kaydının yapılmaması ve tüm kayıtların gerçekçi ve orijinal belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesinde “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229’ncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile belgelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yurt Dışından Alınan Belgeler

  • Yurt dışından alınan mal ve hizmet bedellerinin alındığı ülke mevzuatına göre muteber bir belge olması gerekmektedir. (VUK Genel Tebliği No.253)
  • Yurtdışındaki kişi veya firmalardan alınan belgeler de  yazılı  bedeller,  belgenin  düzenlendiği  günkü T.C.M.B döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kayıtlara alınacaktır. (VUK Genel Tebliği No.253)
  • Belgelerin tercüme ettirilmesi zorunlu değildir. Ancak, inceleme elemanının inceleme sırasında defter ve belgeler arasında uyumsuzluk veya kanuna muhalif bir durum görmeleri halinde, görülen lüzum üzerine mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar. (VUK Genel Tebliği No.253)
  • Mükelleflerin internet yoluyla yurt dışından satın aldıkları hizmet ve bu nitelikteki gayri maddi haklar için yurt dışındaki satıcı tarafından düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerin elden veya posta yoluyla alınamaması halinde elektronik ortamda alınan söz konusu belgelerin çıktılarının yapılan ödemeyi gösterir banka, kredi kartı slip veya ekstresi ile birlikte muhafaza ve ibrazı ile alınan hizmetin yapılan ticari işin bir gereği olarak alındığının tevsik edilmesi durumunda yapılan ödemelerin gider veya maliyet kaydı mümkün olabilmektedir. (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 15/12/2004 tarih ve GEL.0.29/2920-228-48-60202 sayılı yazı)

Yurt Dışından Alınan Borç Ve Alacak Dekontlarının Durumu (Debit/Credıt Note)

  • Mali idarenin vermiş olduğu bir kısım yazılı görüşte faturada olması gereken tüm bilgileri taşıması, diğer belgelerle desteklenmesi, geçerli bir başka belge olmaması halinde ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş bu türde belgelerin kabul edilebileceği şeklinde görüş bildirilmiştir.
  • Debit Note/Credit Note mali ve diğer ilgili mevzuatlarda yeterince ele alınan bir konu olmadığından, gerek vergi, gerekse kambiyo ve gümrük mevzuatı açısından tereddütlü konularda Mali İdarenin görüşünün alınması önerimizdir.
  • Bankalar tarafından düzenlenen dekontlar hariç, yurt içinden alınan ve ekinde VUK sayılan geçerli belgeler olmadan düzenlenen borç ve alacak dekontları ile gider kaydı ise mümkün değildir.

Ahmet Civelek

İLKE DENETİM DANIŞMANLIK S.M.M.M. LİMİTED ŞİRKETİ

 

KISACA BİZ

İlke Denetim Danışmanlık S.M.M.M. Ltd. Şti. 1994 yılında SMMM Ahmet Civelek tarafından çeşitli sektörlerdeki yerli ve yabancı firmalara profesyonel muhasebe ve mali danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0.212 230 50 66    /    0.212 230 43 06

E-Mail: info@ilkedenetim.com